فروشگاه

نام گذاری دیوارهای تراش آمالگام زاویه ها و لاین آنگل ها

محل تماس دو دیواره به یکدیگر خطری ایجاد می کند که لاین آنگل نامیده می شود لاین آنگل از نام آن دو دیواره نامگذاری می شود

همچنین در انتخاب هر زاویه در حفره تراشیده شده از نام 3 دیواره تشکیل دهنده آن نقطه استفاده می شود

دیواره ها در تراش آمالگام

لاین آنگل و پویت ها در دندان خلفی

لاین آنگل و پونت ها در دندانهای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید