فروشگاه

Steiner analysis

اولین آنالیز مدرن بود در این آنالیز الگوی ارتباط بین اندازه ها مهم بود نه خود اندازه ها. او از آنالیز خود در طرح درمان استفاده کرد.

به منظور تعیین اینکه آیا فك بالا به شکل قدامی ویا خلفی نسبت به Cranial base قرار گرفته است، زاویه SNA مورد ملاحظه قرار می گیرد .
متوسط SNA 82 درجه می باشد. بنابراین اگر مقدار زاویه بیشتر از 82 درجه باشد نمایانگر موقعیت به سمت جلوی فك بالا می باشد و بالعکس اگر این مقدار کمتر از 82 درجه باشد نمایانگر موقعیت عقب رفتهء فك بالا می باشد
به منظور تشخیص اینکه آیا فك پايين نسبت به Cranial base جلو آمده ویا عقب رفته می باشد از زاویه SNB استفاده می شود . ( متوسط 80 درجه ) زاویه کمتر از 80 درجه نمایانگر فك پايين عقب رفته و زاویه بیشتر از 80 درجه نمایانگر فك پايين جلوزده می باشد .
زاویه ANB ایدهء کلی از ناهنجاری دو فک در جهت قدامی خلفی به ما می دهد . متوسط این زاویه 2 درجه می باشد ؛ عدد بیشتر از 2 درجه نشان دهندهء تمایل اسکلتی CL II می باشد . به عنوان یک قانون کلی هر چه این رقم بزرگتر باشد ، ناهنجاری در جهت قدامی خلفی فکین بیشتر است و تصحیح مال اکلوژن دشوارتر می باشد . زوايای کمتر از 2 درجه و ارقام کمتر از صفر ( مانند ، 1- درجه ، 2- درجه ، 3- درجه ) نمایانگر این است که فک پایین در جلوی فک بالا قرار گرفته است که نشان دهندهء ارتباط اسکلتی Cl III می باشد .

منبع: https://jamilian.net/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.