(Toll-like receptors(TLRs

(Toll-like receptors(TLRs

نوعی پروتئین های transmemberane هستند که میکروبهای مهاجم را شناسایی و پاسخ های ایمنی و التهابی را فعال می کنند حداقل سیزده TLRs تاکنون شناسایی شده است

بسته به نوع ترتیب قرارگیری همو یا هترومر، هر کمپلکس TLRs PAMPs , مشخصی از انواع میکروارگانیسم‌ها شامل باکتریها، ویروس‌ها، پروتوزوهاو قارچ‌ها را شناسایی می‌کند.

محل قرار گرفتن

TLRs در انواع سلول‌های ایمنی از قبیل، B_cell ,mast cell NK_cell سلول‌های T تنظیمی، ماکروفاژ/منولیست/دندریتیک/ , نوتروفیل‌ها، بازوفیل، و همین‌طور در سلو ل‌ها ی غیر ایمنی از قبیل سلول‌های اپتلیال وسلول‌های اندوتلیال وجود دارند.TLRs علاوه بر سلول‌های خونی و سلول‌های اپتلیال و اندوتلیال بافت‌ها همچنین در مغز نیز حضور دارند، تا این اواخر باور بر این بود که محدود به میکروگلیا، آستروسیت‌ها، الیگو دندرو سیت‌ها می‌باشند اگرچه یافته‌ها ی اخیرحدس می‌زنند که در نورون‌ها نیز دست کم‌تعدادی TLRs را بیان می‌شود.

عملکرد

آنها در ابتدا بر اساس نقش شان در ایجاد قطبیت پشتی –شکمی در طول تکامل محور بدن در زمان جنینی شناسایی شدند. TLRsها علاوه بر نقش شان در سیستم ایمنی در پروسه غیر ایمنی مثل متابولیسم استخواننوروژنزیز و تکامل مغز در گیر هستند.

دو نوع رسپتور به عنوان جزئی از پاسخ ایمنی ذاتی در فعال کردن فاگوسیتوز و بلعیدن میکروب ها دخیل هستند 1-G-protein coupled receptor و 2- Toll-like receptors(TLRs)

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

دستگاه ایمنی ذاتی

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17