فروشگاه

G-protein coupled receptor

G-protein coupled receptor به کموکاین ها واسطهای لیپیدی (فاکتور فعال کننده پلاکت ها، پروستاگلندین E2 و لوکوترین B4) یا پروتئین های باکتری ها متصل می شوند و سبب ارتشاح لکوسیتها و تولید باکتریسیدال می شود. دو نوع رسپتور به عنوان جزئی از پاسخ ایمنی ذاتی در فعال کردن فاگوسیتوز و بلعیدن میکروب ها دخیل هستند 1-G-protein coupled receptor و 2- Toll-like receptors(TLRs)

دیدگاهتان را بنویسید