فروشگاه

MMP2 (ژلاتیناز A )

این آنزیم واکنش شیمیایی زیر را کاتالیز می کند

شکاف ژلاتین نوع I و انواع کلاژن IV ، V ، VII ، X. ترتیب تومور کلاژن مانند Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln را پاک می کند

دیدگاهتان را بنویسید