فروشگاه

Anterior Nasal Spine (ANS)

یک استخوانی در جمجمه است که به عنوان یک نقطه در سفالومتری عمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.