فروشگاه

Meta analysis فراتحلیل

فراتحلیل دستیابی به حقیقتِ مشترک در پشتِ همهٔ مطالعاتِ علمیِ مفهومی و فردی برای بهتر کردنِ زندگی است

برای انجام فراتحلیل ابتدا باید حوزه‌ای انتخاب شود که نتایج مطالعات در آن حوزه دو پهلو و مشکوک باشد، سپس مراحل زیر به ترتیب پیگیری شود:

۱- شناسایی نتایج پژوهش‌ها

۲- ترکیب نتایج پژوهش‌های انتخاب شده و مقایسه آن‌ها با یکدیگر

۳- ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا

دیدگاهتان را بنویسید