فروشگاه

IMPA /Incisor Mandibular Plane Angle

به زاویه بین محور طولی قدامی ترین ثنایای مندیبل و پلن مندیبل (IMPA , (Go-Me گفته می شود. این زاویه میزان بیرون زدگی ثنایای مندیبل نسبت به پلن مندیبل رانشان می دهد. میزان نرمال آن ...

Wits analysis

ارزیابی “Wits” یک روش ساده از ناسازگاری فک است که به وسیله آن می توان شدت یا درجه دیسپلازی فک را در فیلم سفالومتریک اندازه گیری کرد. این روش شامل ترسیم عمود از نقاط A ...

Orthodontic extrusion اکستروژن ارتودنسی

فرایندی برای بازیابی استخوان از دست رفته است. مواردی وجود دارد که به دلایل مختلف از بین رفتن استخوان و انقباض لثه اتفاق می افتد. یکی از روش های بهبودی از دست دادن استخوان با ...

انتقال FACE BOWبه انواع آرتيكولاتور

فيس بو يا کمان صورتی وسيله‌ای است برای انتقال رابطه (موقعيت ) جمجمه به آرتيکولاتور که يکی از فاکتورهای موثر بر بالانس اکلوژن می باشد. داشتن فيس بو – ايربو برای مطبها و کلينيکهاي دندانپزشكي ضروری ...