Wits analysis

Wits analysis

ارزیابی “Wits” یک روش ساده از ناسازگاری فک است که به وسیله آن می توان شدت یا درجه دیسپلازی فک را در فیلم سفالومتریک اندازه گیری کرد. این روش شامل ترسیم عمود از نقاط A و B به ترتیب در فک بالا و فک پایین بر روی صفحه اکلوزال است.

در این آنالیز خطوط BO یک میلیمتر یا کمتر جلوتر از AO است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

CEJ

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده