فروشگاه

IMPA /Incisor Mandibular Plane Angle

به زاویه بین محور طولی قدامی ترین ثنایای مندیبل و پلن مندیبل (IMPA , (Go-Me گفته می شود. این زاویه میزان بیرون زدگی ثنایای مندیبل نسبت به پلن مندیبل رانشان می دهد. میزان نرمال آن در نژاد های مختلف متفاوت است. درآنالیز Tweed میزان نرمال آن ۹۰ درجه است. در آنالیز Down مقادیر بیشتر از ۹۰ درجه به صورت مثبت وکمتر ازآن به صورت منفی نشان داده می شوند و میانگین طبیعی آن ۴/۱+ است.

منبع: http://orthodondic.com/impa-incisor-mandibular-plane-angle/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *