فروشگاه

پروترود (Protrud) یا اکسترود

بیرون زده ، از محل خود به سمت بیرون خارج شده

دیدگاهتان را بنویسید