پروترود (Protrud) یا اکسترود

پروترود (Protrud) یا اکسترود

بیرون زده ، از محل خود به سمت بیرون خارج شده

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آدنوئید Adenoid

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گلیکوژنولیز

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده