Gingival Zenith

Gingival Zenith

ژینژیوال زنیت آپیکالیترین نقطه مارژینال لثه کنگره ای است و ابعاد مزودیستال و اپیکوکرونال آن بین 0.06 و 0.96 میلیمتر است

Mucosa mucogingival junction Attached gingiva Free gingival groove Free gingiva Gingival margin gingival zenith

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

ماست‌سل

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

پروتروژن دندانی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کلاژن Collagen

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
60
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
18