فروشگاه

Gingival Zenith

ژینژیوال زنیت آپیکالیترین نقطه مارژینال لثه کنگره ای است و ابعاد مزودیستال و اپیکوکرونال آن بین 0.06 و 0.96 میلیمتر است

Mucosa mucogingival junction Attached gingiva Free gingival groove Free gingiva Gingival margin gingival zenith

دیدگاهتان را بنویسید