فروشگاه

واسکولوژنز

واسکولوژنز(Vasculogenesis) فرآیند تشکیل رگ های خونی در جنین است که به تولید سلول های اندوتلیال منجر می شود. گاهی اوقات با آنژیوژنز زوج می شود ، به عنوان اولین مرحله شکل گیری شبکه عروقی ، که با آنژیوژنز ادامه می یابد.

واسکولوژنز از یک جنبه با آنژیوژنز متفاوت است:آنژیوژنز تشکیل رگ های خونی جدید از آنهایی است که از قبل موجود است ، واسکولوژنز تشکیل رگ های خونی جدید از جزایر خونی است زمانیکه که رگ خونی وجود ندارد .

به عنوان مثال ، اگر تک لایه ای از سلول های اندوتلیال شروع به جوانه زدن برای تشکیل مویرگ ها کند ، آنژیوژنز اتفاق می افتد. در مقابل ، واسکولوژنز زمانی است که سلولهای پیش ساز اندوتلیال (آنژیوبلاست) در پاسخ به نشانه های محلی (مانند فاکتورهای رشد و ماتریسهای خارج سلولی) مهاجرت کرده و از هم متمایز می شوند تا رگ های خونی جدید تشکیل شوند. سپس این شاخه های عروقی گسترش می یابند.

دیدگاهتان را بنویسید