فروشگاه

هیپودنشیا

به عدم وجود یک یا بیشتر از یک دندان در هر دو سیستم دندانی دائمی و شیری اطلاق می شود

دیدگاهتان را بنویسید