فروشگاه

میکرولیکیج (ریز نشت) microleakage

به هر دلیلی اگر دندان و ترمیم از هم فاصله بگیرند اصطلاحا گفته می شود ریزنشت اتفاق افتاده است. ریز نشت در واقع نفوذ میکروب و بزاق و باقیمانده مواد غذایی بین ترمیم و دندان است

دیدگاهتان را بنویسید