لاین آنگل در حفره – line angle

لاین آنگل در حفره – line angle

Schematic representation (for descriptive purpose) illustrating<br>tooth preparation line angles and point angles. Line angles are distofacial<br>(df), faciopulpal (fp), axiofacial (af), faciogingival (fg), axiogingival (ag),<br>linguogingival (lg), axiolingual (al. axiopulpal (ap), linguopulpal (lp), distolingual (dl. and distopulpal (dp). Point angles are distofaciopulpal<br>(dfp), axiofaciopulpal (afp), axiofaciogingival (afg), axiolinguogingival<br>(alg), axiolinguopulpal (alp), and distolinguopulpal (dip).
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

کورت گریسی

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

پریودنتیت Periodontitis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده