فروشگاه

لاین آنگل در حفره – line angle

Schematic representation (for descriptive purpose) illustrating
tooth preparation line angles and point angles. Line angles are distofacial
(df), faciopulpal (fp), axiofacial (af), faciogingival (fg), axiogingival (ag),
linguogingival (lg), axiolingual (al. axiopulpal (ap), linguopulpal (lp), distolingual (dl. and distopulpal (dp). Point angles are distofaciopulpal
(dfp), axiofaciopulpal (afp), axiofaciogingival (afg), axiolinguogingival
(alg), axiolinguopulpal (alp), and distolinguopulpal (dip).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.