فروشگاه

فیبرونکتین Fibronectin

فیبرونکتین، یکی از گلیکو پروتئین‌های با وزن مولکولی بالای ماتریکس برون‌یاخته‌ای است که به پروتئینهای سطح سلولی به نام اینتگرین متصل می‌شوند. فیبرونکتین در پلاسما نیز هست و به نام پروتئین فیبروبلاست نیز شناخته می‌شود. فیبرونکتین از پروتئین‌های موجود در غشای قاعده‌ای می‌باشد. فیبرونکتین پروتئینی است، که با بسیاری از پروتئین‌های بیرون سلولی برهمکنش دارد؛ برای نمونه فیبرونکتین، به کلاژن متصل می‌گردد.

فیبرونکتین به عنوان اپسونین نیز عمل می‌کند و تصور می‌شود که باکتری‌ها را می‌پوشاند و بدین وسیله باکتری‌ها به آسانی به‌دست فاگوسیت‌ها از بدن پاک‌سازی می‌شوند.

اعمال فیبرونکتین

  • اتصال فیبروبلاستها به فیبرها و بسیاری از سایر اجزاء ماتریکس بین سلولی
  • کمک به Cell adhesion و Cell migration

دیدگاهتان را بنویسید