فروشگاه

اینتگرین Integrin

اینتگرینها، پروتئینهای سطح سلولی هستند که در اتصال سلول به ماتریکس خارج سلولی نقش دارند. اینتگرین‌ها همچنین به عنوان گیرنده‌هایی عمل می‌کنند که می‌توانند باعث فرستاده شدن پیام‌ها به درون سلول‌ها بشوند و موجب تنظیم ریخت سلول، مهاجرت سلول و همچنین چرخه سلول شوند.سلول ها توسط اینتگرین ها می توانند با اجزای بستره بیرون سلولی اتصال برقرار کنند.اینتگرین در خارج از سلول به لیگاندهای مخصوص خود متصل می شود

Integrin

اینتگرین‌ها به صورت هترودیمرهایی از زیرواحدهای آلفا و بتا هستند که در سطح سلول‌ها بیان می‌شوند. فیبرونکتین‌ها با اینتگرین پیوند می‌یابند.

در انسان اینتگرین‌های آلفا و بتا توسط چندین ژن بیان می‌شوند:

اینتگرین‌های آلفا و بتا در مهره داران به صورت ترکیب‌های متنوعی با هم دیمر می‌شوند که هر ترکیب نقش خاصی دارد و در سلول‌های ویژه‌ای ایجاد می‌شود:

ترکیب اینتگرینینام دیگرپراکنشلیگاندها
α1β1بسیاری از سلول‌هاکلاژن، لامینین
α2β1بسیاری از سلول‌هاکلاژن و لامینین
α4β1VLA-4سلول‌های هماتوپوئیتیکفیبرونکتین، VCAM-1
α5β1گیرنده فیبرونکتینبسیاری از سلول‌هافیبرونکتین و پروتئینازها
α6β1گیرنده لامینینبسیاری از سلول‌هالامینین
αLβ2LFA-1لنفوسیتهای TICAM-1, ICAM-2
αMβ2Mac-1, CR3نوتروفیلها و مونوسیتهاپروتئین‌های پلاسما، ICAM-1
αIIbβ3پلاکتفیبرینوژن، فیبرونکتین
αVβ3گیرنده ویترونکتینسلول‌های اندوتلیال، گلیوبلاستوما، ملانوماهای فعال شدهویترونکتین، فیبرونکتین، فیبرینوژن، استئوپروتئین، Cyr61
αVβ5بسیاری از سلول‌ها به ویژه فیبروبلاست‌ها و سلول‌های اپیتلیالویترونکتین و آدنوویروسها
αVβ6سلول‌های اپیتلیال، به ویژه در شش و جگرفیبرونکتین؛ TGFβ۱+۳
α6β4سلول‌های اپیتلیاللامینین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *