فروشگاه

فک بالا

به هریک از دو استخوان نامنظمی که بخش اعظم استخوان‌بندی قسمت میانی صورت را تشکیل می‌دهند و در ساختار کام و کف حفرهٔ چشم و حفرهٔ اشکی نقش دارند، فک بالا، بَرواره یا یا ماگزیلا (Maxilla) می‌گویند. سطح زیرین برواره در دهان قسمت کام سخت را تشکیل می‌دهد. سینوس برواره در این استخوان قرار دارد.

در انسان ، فک بالا شامل موارد زیر است:

 • The body of the maxilla
 • Four processes
  • The zygomatic process
  • The frontal process of maxilla
  • The alveolar process
  • The palatine process
 • Three surfaces – anterior, posterior, medial
 • The Infraorbital foramen
 • The maxillary sinus
 • The incisive foramen

دیدگاهتان را بنویسید