فروشگاه

فاکتور رشد مشتق از پلاکت Platelet-derived growth factor (PDGF)

فاکتور رشد مشتق از پلاکت یکی از فاکتورهای رشد با ساختاری پروتئینی است. این پروتئین‌ها در رشد و متابولیسم سلولهای زیادی دخیل هستند و نوعی سیتوکین هستند.

کارکرد

این فاکتور رشد در رشد سلول‌های مزانشیمال مؤثر است مانند سلول‌های عضلات صاف و سلول‌های گلیال.

دیدگاهتان را بنویسید