فروشگاه

طبقه بندی مال اکلوژن آنگل

کلاس یک :

شایعترین نوع می باشد ،در این مال اکلوژن ، اکلوژن نرمال است اما دندانها دچار بی نظمی ، کراس بایت ، فاصله بین دندانی ، چرخش یا تداخل و رشد بیش از حد یا کمتر از حد است.

کلاس دو ( رتروگناتیسم) :

فک و دندانهای بالا جلوتر از دندانهای پایین هستند و دندانهای پایین را می پوشانند ، در این وضعیت بیماران یا فک پایین کوچک دارند یا فک بالا جلوتر است

مال اکلوژن کلاس 2 گروه یک :

بین دو فک اختلاف زیادی وجود دارد بیمار دارای اورجت زیاد است و فک بالا بشدت جلو می باشد.

مال اکلوژن کلاس 2 گروه دو:

بیمار دچار دیپ باید شدید است و دندانهای جلویی فک بالا به صورت عمودی یا به سمت عقب قرار دارند اگر چه در این نوع مال اکلوژن فک بالا جلوتر از فک پایین قرار دارد ولی به دلیل اینکه دندانهای جلویی بالا به صورت عمودی و به سمت عقب میبا شند فاصله بین دو فک کمتر بنظر میرسد ولی بی نظمی دندانهای فک بالا و دیپ بایت شدید مشهود می باشد.

مال اکلوژن کلاس 3 ( پروگناتیسم):

اورجت منفی آندربایت هنگامی رخ میدهد که فک پایین خیلی جلوتر از فک بالا باشد و به شدت فک و دندانهای بالا را بپوشاند ، بیماران این کلاس یا فک پایین خیلی بزرگ دارند یا فک بالا عقبتر از فک جلو می باشد

دیدگاهتان را بنویسید