اپسونین Opsonin

اپسونین Opsonin

مولکولی است که سلولهای ایمنی (مانند ماکروفاژها) را برای فاگوسیت کردن یک آنتی‌ژن تحریک می‌کند؛ به عنوان مثالC3b یک اپسونین مهم برای ماکروفاژها است و با اتصال به غشای میکروب، بیگانه‌خواری آن را تسهیل می‌کند.

اپسونین می‌تواند یک پادتن مانند پادتن جی و پادتن ام، یک جزء سیستم کمپلمان مانند C3b، C4b و iC3b یا یک پروتئین مانند پروتئین واکنشی سی باشد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
61
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
48
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
19