اپسونین Opsonin

اپسونین Opsonin

مولکولی است که سلولهای ایمنی (مانند ماکروفاژها) را برای فاگوسیت کردن یک آنتی‌ژن تحریک می‌کند؛ به عنوان مثالC3b یک اپسونین مهم برای ماکروفاژها است و با اتصال به غشای میکروب، بیگانه‌خواری آن را تسهیل می‌کند.

اپسونین می‌تواند یک پادتن مانند پادتن جی و پادتن ام، یک جزء سیستم کمپلمان مانند C3b، C4b و iC3b یا یک پروتئین مانند پروتئین واکنشی سی باشد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

پاژه

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده