الیاف لثه و پریودنتال لیگامنت

الیاف لثه و پریودنتال لیگامنت

الیاف پریودنتال

الیاف پریودنتال  دندان را به استخوان آلوئل متصل می کند ، مهمترین الیاف پریودنتال principal fibers هستند.اصلیترین جزء PDL (لیگامنتهای متصل کننده دندان به بافتهای اطراف دندان) هستند جنس آنها از کلاژن است الیاف شارپی اولین الیاف مدفون در پریودنشیوم (بافتهای اطراف دندان) هستند.آنها قسمت انتهایی principalfibers هستند که به سمنتوم و استخوان وارد شده اند و با پروتئینهای غیر کلاژنه آنها ارتباط دارند.

الیاف لثه

1  Dentogingival

–  Coronal

–  Horizontal

–  Apical

2  Alveologingival

3  Interpapillary

4  Transgingival

5  Circular, semicircular

6  Dentoperiosteal

7  Transseptal

8  Periosteogingival

9  Intercircular 

10 Intergingival

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

لنفوسیت تی T cell

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده