فروشگاه

آناتومی ریشه

Maxilar root molar 1
Mandibular molar root in CBCT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.