فروشگاه

Dentin dysplasia

دیسپلازی عاج (DD) نوعی اختلال رشد ژنتیکی در تولید عاج دندان است و باعث ناهنجاری ریشه می شود. این بیماری می تواند در هر دندان اولیه و دائمی ظاهر شود. این بیماری با وجود مینای دندان معمولی اما عاج غیر عادی با مورفولوژی غیر طبیعی پالپ دارد. Witkop در سال 1972 DD را به دو نوع طبقه بندی کرد که نوع I (DD-1) نوع رادیکول است و نوع II (DD-2) نوع تاجی است. DD-1 بر اساس رادیوگرافی به 4 زیر گروه مختلف (DD-1a ، 1b ، 1c، 1d) تقسیم شده است.

Dentin dysplasia

دیدگاهتان را بنویسید