فروشگاه

white spot

وجود نواحي لكه سفيدي که نشان دهنده آغاز روند پوسیدگی دندان و دمینرالیزاسیون (demineralization) ميناي دندان است. این دندانها نیازی به ترمیم ندارند .

دیدگاهتان را بنویسید