Tooth size discrepancy

Tooth size discrepancy

اختلاف اندازه دندان (TSD) در مواردی وجود دارد که دندانهای فک بالا و فک پایین با یکدیگر مطابقت ندارند. TSD های قدامی شامل شش دندان قدامی است

A tooth size discrepancy (TSD) exists when the maxillary and mandibular teeth are not in proportion with each other . Anterior TSDs involve the six anterior teeth whereas overall TSDs relate to all teeth excluding second permanent and third molars

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

درون تنی in vivo

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سیتوزول

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده