Tooth Craze line

Tooth Craze line

شکستگی محدود به مینا که در دندانهای بزرگسال دیده می شود بطور شایع دندانهای تحت تروما یا ترمیم ، معمولا به اطراف ریجها و سطوح باکال و لینگوال دندانهای خلفی گسترش میابد ضمن اینکه از لبه انسیزال تا سرویکال دندانهای قدامی نیز دیده می شود بعید است که سبب شکستگی بعدی عاج شود .

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

فیستول Fistula

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

گرانولوم Granuloma

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

پیشامغز prosencephalon

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
60
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
18