فروشگاه

Tooth Craze line

شکستگی محدود به مینا که در دندانهای بزرگسال دیده می شود بطور شایع دندانهای تحت تروما یا ترمیم ، معمولا به اطراف ریجها و سطوح باکال و لینگوال دندانهای خلفی گسترش میابد ضمن اینکه از لبه انسیزال تا سرویکال دندانهای قدامی نیز دیده می شود بعید است که سبب شکستگی بعدی عاج شود .

دیدگاهتان را بنویسید