Tooth Craze line

Tooth Craze line

شکستگی محدود به مینا که در دندانهای بزرگسال دیده می شود بطور شایع دندانهای تحت تروما یا ترمیم ، معمولا به اطراف ریجها و سطوح باکال و لینگوال دندانهای خلفی گسترش میابد ضمن اینکه از لبه انسیزال تا سرویکال دندانهای قدامی نیز دیده می شود بعید است که سبب شکستگی بعدی عاج شود .

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

FH plane

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

سرخرگ چهره‌ای

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

اپن بایت Open bite

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده