فروشگاه

sinus tract سینوس ترکت

زمانی بوجود می آید که عفونت بافت ریشه دندان یا بافت پریودنتال بوسلیه مسیری به سمت خارج و درون دهان باز شده باشد بوسیله وارد کردن یک گوتاپرکا درون مسری خروجی سینوس ترکت میتوان از وجود آن اطمینان حاصل شود

دیدگاهتان را بنویسید