Retrospective studies

Retrospective studies

مطالعات گذشته نگر مطالعات مورد- شاهدی از نمونه مطالعات گذشته نگر محسوب می شود. که این مطالعات مواجهه با عامل خاصی  را در گذشته،  که منجر به بروز موردی شده را در گروه مورد و شاهد بررسی می کند.

مواجه با خطر در گذشته اتفاق افتاده و محقق اکنون به بررسی وقوع معلول پس از طی زمان می پردازد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...