فروشگاه

مرور اندانتیکس

تخفیف!

تومان9,000

توضیحات

جزوه مرور اندودانتیکس خلاصه ای مفید از اندودانتیکس برای دانشجویان می باشد

فهرست:

پیشگفتار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تشخیص بالینی، انتخاب کیس، طرح درمان، و مدیریت بیمار . . . . . .
اقدامات و مراحل اصلی درمان اندودانتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشکالت حین کار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آسیبهای تروماتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
درمان اندودانتیک کمکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ارزیابی پس از درمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نمونه سوالت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پاسخهای تشریحی

این کتاب مروری توسط متخصصین هر کدام
از رشته های آزمون بورد ملی دندانپزشکی
]آمریکا[ )NBDE )گردآوری شده است. این
کتاب به دانشجویان کمک میکند تا برای
آزمون بورد ملی دندانپزشکی آماده شوند و
نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند تا بتوانند
از زمان مطالعهی خود بهرت استفاده کنند. این
کتاب جایگزین چندین سال آموزش تخصصی
نیست بلکه به دانشجویان کمک میکند تا
موضوعاتی که نیاز به مرور بیشرت دارند را
بشناسند و دانش و مهارتهای آزمون دادن
آنها را تقویت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید