odontogenesis imperfecta ادنتوژنزایمپرفکتا

odontogenesis imperfecta ادنتوژنزایمپرفکتا

ناهنجاری رشد که با تشکیل کمبود مینا و عاج مشخص می شود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

کورتیزول Cortisol

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده