فروشگاه

MIC و MBC

اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب‌شناسی است یعنی

  • Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
  • Minimum Bactericidal Concentration (MBC)

منظور از MIC، غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند؛ و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می‌برد. باید آزمایش‌کننده چهار اصل زیر را قبل از آغاز آنتی بیوگرام مشخص کند:

  • کدام ارگانیسم برای تست؟
  • کدام روش تست؟
  • کدام آنتی‌بیوتیک برای تست؟
  • چگونگی گزارش نتایج؟

دیدگاهتان را بنویسید