فروشگاه

Maxillary nerve عصب آرواره‌ای بالایی (ماگزیلار)

عصب فک بالا (CN V2) یکی از سه شاخه یا تقسیم عصب سه قلو ، عصب جمجمه پنجم (V) است. این عصب شامل عملکردهای اصلی حسی در فک بالا ، حفره بینی ، سینوس ها ، کام و اطراف آن در سمت میانی است و بین عصب افتالمیک و ماندیبولار است

ساختمان

از وسط گانگلیون تریژمینال شروع می شود و سپس از دیواره جانبی سینوس کاورنوس عبور می کند .از جمجمه در قسمت rotundum foramen خارج می شود ، جایی که به فرم استوانه ای تر می شود و از نظر بافت محکم تر می شود. پس از خروج foramen rotundum ، دو شاخه به گانگلیون pterygopalatine می دهد. سپس از ناحیه شکاف pterygopalatine عبور می کند ، در قسمت انتهایی فک بالا به سمت پایین می چرخد و از طریق شکاف تحتانی وارد orbital fissure می شود. سپس در کف کره چشم حرکت می کند ، ابتدا در شیار اینفراوربیتال (infraorbital groove) و سپس در کانال اینفراوربیتال داخل می شود. سپس از طریق فورامن اینفراوربیتال روی صورت ظاهر می شود و با تقسیم شدن به شاخه ها خاتمه می یابد. عصب همراه با شاخه اینفراوربیتال (قسمت سوم) شریان ماگزیلا و رگ همراه است.

شاخه ها

در جمجمه

 • Middle meningeal nerve in the meninges

از pterygopalatine fossa

 • Zygomatic nerve (zygomaticotemporal nerve, zygomaticofacial nerve), through the Inferior orbital fissure
 • Nasopalatine nerve, through the sphenopalatine foramen
 • Posterior superior alveolar nerve
 • Greater and lesser palatine nerves
 • Pharyngeal nerve

در infraorbital canal

 • Middle superior alveolar nerve
 • Anterior superior alveolar nerve
 • Infraorbital nerve

روی صورت

 • Inferior palpebral nerve
 • Superior labial nerve
 • lateral nasal nerve

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *