فروشگاه

intimal

غشاء درونی عضو یا بخش، به ویژه درونی داخلی یک رگ لنفاوی، یک شریان یا یک ورید

دیدگاهتان را بنویسید