فروشگاه

Index of orthodontic treatment need(IOTN)

شاخص IOTN شاخصی برای تعیین نیاز به درمان ارتودنسی است که دارای یک جز سلامتی دندانی است که به بررسی اکلوژن و alignment دندانها می پردازد و یک جز زیبایی دارد که از مقایسه ظاهر دندانها با یک تصویر استاندارد به دست آمده است.ارتباط خوبی بین نیاز به درمان ارزیابی شده توسط دو جز سلامتی دندان و زیبایی IOTN وجود دارد. این شاخص با توجه به شدت دارای پنج درجه خیلی زیاد، زیاد، آشکاار، کم و عدم نیاز به درمان است.

دیدگاهتان را بنویسید