فروشگاه

Ectomesenchyme اکتومزنشیم

خواصی مشابه مزانشیم دارد. منشا اکتومزانشیم مورد اختلاف است. یا مانند مزانشیم است که از سلولهای مزودرم ناشی می شود ، یا از سلولهای تاج عصبی است که در مرحله اولیه رشد مهره ها در ناحیه جمجمه ایجاد می شود. اکتومزانشیم نقش مهمی در شکل گیری بافت های سخت و نرم سر و گردن مانند استخوان ها ، ماهیچه ها ، دندان ها و به ویژه قوس حلق دارد.

دیدگاهتان را بنویسید