dental model or cast کست دندان

dental model or cast کست دندان

مدل ها یا کست های دندانپزشکی نمونه ی دقیق و سه بعدی دندان های بیمار است که با ریختن گچ یا آکریلیک در قالب دندان ها ساخته می شوند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

اباتمنت abutment

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده