فروشگاه

Dehiscence دهی سنس – Fenestration فنستریشن

در صورتی که سطح ریشه در یک ناحیه خاص فقط توسط پریوست و لثه پوشانده شده باشد و استخوان حضور نداشته باشد ، اگر استخوان مارژینال (اطراف) دست نخورده و سالم باشد فنستریشن نامیده می شود وگرنه دهی سنس نامیده می شود شیوع فنستریشن و دهی سنس 20 درصد است این نقایص بیشتر در سطوح فاسیال رخ می دهد نسبت به لینگوال و بیشتر روی دندانهای قدامی بوجود می آید

علت این دو نقص مشخص نیست اما عوامل مستعد کننده عبارتند از

  1. برجستگی کانتور ریشه
  2. قرارگیری نامناسب دندان در فک
  3. پروتروژن ریشه به سمت لبیال و حضور پلیت استخوانی نازک

دیدگاهتان را بنویسید