Antigen-presenting cell سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن APC cells

Antigen-presenting cell سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن APC cells

سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن سلول‌هایی هستند که آنتی‌ژن‌های عوامل خارجی را در کنار مجموعه سازگاری بافتی اصلی در سطح غشای سلول خود ارائه می‌کنند مانند سلول‌های دندریتیک، بیگانه‌خوار، لنفوسیت‌های بی و سلول‌های اندوتلیال.

وقتی لنفوسیت‌های تی با سلول پردازنده آنتی ژن (APC) در تماس قرار می‌گیرند بالغ شده و اینترلوکین۲ را ترشح می‌کنند. اینترلوکین۲ بعد از آزاد شدن به گیرنده خودش در لنفوسیت T متصل می‌شود و با این ترتیب لنفوسیت‌های بیشتری بالغ می‌شوند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

چرخه کوری

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

محصولات زیرا حتما ببینید ...

%57
تخفیف

دانلود مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ 2012 (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان95,000 است.
57
%60
تخفیف

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (ترجمه فارسی)

قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
47
%42
تخفیف

دانلود بی حسی موضعی مالامد 2013

قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان88,000 است.
17