فروشگاه

Antigen-presenting cell سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن APC cells

سلول‌های پردازنده آنتی‌ژن سلول‌هایی هستند که آنتی‌ژن‌های عوامل خارجی را در کنار مجموعه سازگاری بافتی اصلی در سطح غشای سلول خود ارائه می‌کنند مانند سلول‌های دندریتیک، بیگانه‌خوار، لنفوسیت‌های بی و سلول‌های اندوتلیال.

وقتی لنفوسیت‌های تی با سلول پردازنده آنتی ژن (APC) در تماس قرار می‌گیرند بالغ شده و اینترلوکین۲ را ترشح می‌کنند. اینترلوکین۲ بعد از آزاد شدن به گیرنده خودش در لنفوسیت T متصل می‌شود و با این ترتیب لنفوسیت‌های بیشتری بالغ می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید