فروشگاه

کارهایی که پیرتان میکند

🔸دير خوابیدن
🔸كم تحرکی و ورزش نکردن
🔸تمايل به خوراکی ‌های شیرین
🔸سيگار کشیدن
🔸ماليدن چشم
🔸تغيير پی در پی وزن
🔸خوابيدن روی شکم
🔸كنترل نکردن استرس
🔸كم نوشیدن آب

💚💙💛💜💝💛💗💙💚

دیدگاهتان را بنویسید