فروشگاه

کینینوژن

کینینوژن ها (Kininogen) پروتئین هایی هستند که به عنوان پیشساز برای کینین ها تعریف می شوند ، اما می توانند نقش های دیگری نیز داشته باشند. کینین ها پپتیدهای بیولوژیکی فعال هستند .

انواع

کینینوژن با وزن مولکولی بالا ، که بیشتر توسط کبد تولید می شود اما در سلول های اندوتلیال نیز سنتز می شود و در پلاکت ها و نوتروفیل ها وجود دارد.

این ماده به عنوان یک عامل تأثیر گذار برای پرکالایکرین ، فاکتور XI و فاکتور XII در سیستم های انعقادی و التهابی عمل می کند. هیچ فعالیت آنزیمی ندارد.

کینوژن با وزن مولکولی بالا در تماس با کالیکرئین بافت یا پلاسما به برادی کینین و کالیدین تقسیم می شوند.
کینینوژن با وزن مولکولی کم ، که بصورت موضعی توسط بافتهای بیشماری تولید می شود ، همراه با کالریکینین بافت ترشح می شود.
هر دو آنها از یک پیش ساز مشابه جدا می شوند.

نوع سوم ، T-kininogen ، در موش ها مشاهده می شود اما در انسان ها مشاهده نمی شود.

پروتئین های نزدیک به هم شامل سیستاتین هستند.

دیدگاهتان را بنویسید