کورت گریسی

کورت گریسی

بر خلاف sickle scaler و universal curette ، کورت گریسی (Gracey curette) به گونه ای طراحی شده است که مخصوص سطوح باشد. سطح فاسیال فقط یک تیغه کار دارد که در زاویه 70 درجه به سمت پایین قرار دارد . تیغه ها در هر دو طرف جفت می شوند و با شماره از روی دستگیره مشخص می شوند. هر ابزار یک عدد زوج و فرد دارد که هر تیغه را در هر دو طرف مشخص می کند

شماره 1 2 برای جرم گیری تمام سطوح دندان های قدامی به کار میرود

شماره 5 6 برای جرم گیری تمام سطوح دندان های قدامی و پره مولر به کار میرود

شماره 11 12 برای جرم گیری سطوح مزیالی دندان های مولر به کار میرود.

شماره 13 14 برای جرم گیری سطح دیستالی دندان های مولر به کار میرود

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

روکش دندان

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

پروکاریوت

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده