فروشگاه

کموتاکسی Chemotaxis

کموتاکسی  حرکت یک موجود زنده تک سلولی یا یک سلول در جانداران پرسلولی تحت تأثیر تحریکات شیمیائی محیط است. مثلاً باکتریها به سمت محیط دارای گلوکز بیشتر حرکت کرده و از سموم مانند فنل دور می‌شوند (کموتاکسی منفی).

این واژه در پزشکی انسانی اغلب به معنی حرکت ماکروفاژها و نوتروفیلها به محل آنتی ژن تحت تأثیر عوامل التهابی مانند سیستم کمپلمان است. در موجودات پرسلولی به برخی از سایر فرایندها مانند حرکت اسپرم به سمت تخمک نیز کموتاکسی گفته می‌شود.

طی واکنش­های التهابی, سلول­های فاگوسیتیک می بایست به سمت محل التهاب مهاجرت نمایند که به این مهاجرت یکسویه فاگوسیت­ها, کموتاکسی گویند.محصولات متعدد میکروبی, فاکتورهای کموتاکتیک کمپلمان و نیز برخی مواد ترشحی از لنفوسیت­ها نقش مهمی در عمل کموتاکسی دارند.

ایجاد آسیبهای فیزیکی و شیمیایی منجر به آزادسازی آمین های وازواکتیو مثل هیستامن می شود که برای لکوسیتها و ماکروفاژها کموتاکتیک است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *