کروماتین (Chromatin)

کروماتین (Chromatin)

در هنگامی که یاخته ها در حال تقسیم شدن نیستند، فامینک های آن‌ها به صورت رشته‌های نازک و نامنظمی در هسته دیده می‌شود که به آن فامینه ((کروماتین)) گفته می‌شود.کروماتین جنسی یا جسم بار عبارت است از یک جسم کوچک کروماتینی که در مجاورت هسته و چسبیده به غشا به صورت مثلث یا بیضوی دیده می شود و در سلول های جسمی یا بدنی در جنس ماده و در مرحله ای اینترفاز مشاهده میشوند .درسال ۱۹۴۹ برای اولین بار شخصی به نام ((بار))آن را مشاهده کرد واژهٔ کروموزوم به مفهوم جسم رنگی‌است، که در سال ۱۸۸۸ بوسیلهٔ والدیر به کار گرفته شد و در فارسی، به فامینه خوانده می شود. هم‌اکنون، این واژه برای نامیدن رشته‌های رنگ‌پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپ‌های نوری «LM» به کار می‌رود که از همانندسازی و نیز به هم‌پیچیدگی و تابیدگی هر رشته فامینه اینترفازی در یاخته های هوهسته ای و رسیدن به ضخامت ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر ایجاد می‌شود. در پیش هسته ای ها نیز مادهٔ ژنی اغلب به حالت یک فام تن متراکم می‌شود. در برخی باکتری‌ها علاوه بر فام تن اصلی که بیشتر ژن‌ها را شامل می‌شود فام تن کوچک دیگری که به‌طور معمول آن را پلاسمید می‌نامند، قابل تشخیص است؛ گرچه تعداد کمی از ژن‌ها بر روی پلاسمید قرار دارند.

اما از آنجا که در بیشتر موارد ژن‌های مقاوم به پادزیست ها بر روی آن جایگزین شده‌اند، از نظر پایداری و بقای نسل باکتری اهمیت زیادی دارد. فامینه در ساختمان فام تن به شکل لوپ دیده می‌شود. لوپ‌ها توسط پروتئین‌های اتصالی به دنا یا DNA که مناطق خاصی از آن را تشخیص می‌دهند، پابرجا می‌ماند. سپس مراحل پیچ خوردگی نهایتاً نوارهایی را که در فام تن های متافازی دیده می‌شود، ایجاد می‌کند. هر تیپ فام تنی یک نواربندی اختصاصی را در ارتباط با نوع رنگ آمیزی نشان می‌دهد. این رنگ آمیزی‌ها منجر به مشخص شدن تعداد و خصوصیات فام تن های هرگونه از جانداران می‌گردد؛ که این خصوصیات تعدادی و مورفولوژیک فام تن ها را کاریوتیپ می‌نامند.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

انکیلوز Ankylosis

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

استروئید steroid

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده

تاژک

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده