کادهرین

کادهرین

کادهرین ( Cadherin) که نامش را از عبارت «چسبندگی وابسته به کلسیم» می‌گیرد، رده‌ای از پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند که در اتصال و چسبندگی سلولی در درون یک بافت، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

این پروتئین‌ها، برای عملکرد خود به یون کلسیم (Ca2+) وابسته‌اند.

خانوادهٔ بزرگ کادهرین‌ها، مشتمل بر «کادهرین»، «پروتوکادهرین»، «دسموگلئین» و «دسموکولین» و تعدادی پروتئین دیگر است.

امروزه بر اساس یک نظریهٔ رایج، سلول‌ها زیرگروه‌های کادهرین را بر پایهٔ ویژگی‌های کینتیک (و نه ویژگی‌های ترمودینامیک) از یکدیگر تمیز می‌دهند، چه آنکه انواع متفاوت پیوندهای هوموتیپیک کادهرین، عمر و میزانِ بقای متفاوتی از یکدیگر دارند

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سیتوکراتین

2
دقیـقه مطالعه
مشاهده