فروشگاه

ژلاتیناز

ژلاتیناز آنزیمی پروتئولیتیک است که به یک ارگانیسم زنده اجازه می دهد تا ژلاتین را به ترکیبات فرعی (پلی پپتیدها ، پپتیدها و اسیدهای آمینه) هیدرولیز کند تا بتواند از غشای سلولی عبور کرده و توسط ارگانیسم مورد استفاده قرار گیرد.

فرم های ژلاتیناز در باکتری های مختلفی از جمله سودوموناس آئروژینوزا و Serratia marcescens بیان شده است.

در انسان ، ژلاتینازها متالوپروتئینازهای ماتریسی MMP2 و MMP9 هستند.

ژلاتیناز توسط معده ترشح می شود

دیدگاهتان را بنویسید