فروشگاه

MMP9 ( ژلاتیناز B)

این آنزیم واکنش شیمیایی زیر را کاتالیز می کند

شکافت انواع ژلاتین I و V و کلاژن نوع IV و V
این آنزیم شبیه ژلاتیناز A است ، اما دارای حوزه دیگری است.

دیدگاهتان را بنویسید