پیشامغز prosencephalon

پیشامغز prosencephalon

 بخشی از مغز مهره‌داران است که از بخش پیشین سه حفرهٔ اولیهٔ لولهٔ عصبی رویانی تکوین یافته است. پیشامغز جلویی‌ترین قسمت مغز است.

به پیشامغز، جلومغز، مغز جلویی یا مغز قدامی هم گفته شده است.

پیشامغز، مغز میانی mesencephalon و پس‌مغز rhombencephalon سه بخش اصلی مغز در اوایل تکوین دستگاه عصبی مرکزی هستند.

پیشامغز کنترل‌کننده حرارت بدن، عملکردهای تولید مثل، خوردن، خوابیدن، و هرگونه بروز احساسات است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

sulcular epithelium

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

کالیکرئین Kallikrein

1
دقیـقه مطالعه
مشاهده

باکتری‌کش

3
دقیـقه مطالعه
مشاهده